Konkurs per pune

Truly Nolen Shpk është kompani themeluar në vitin 2008 dhe deri më tani ka shtrirë shërbimet në tërë territorin e Kosovës.

Prandaj, Truly Nolen Kosova shpall:

KONKURS

Për rekrutimin të një (1) Zyrtare në Administratë ( Gjinia Femrore )

Përgjegjësitë:

 • Kryen punët administrative të ndërlidhura me ofrimin e shërbimeve të kompanisë

(përgatitjen e ofertave; dokumenteve të kontratës, dokumentet e dhënjës së shërbimit) dhe sistemimi periodik i dokumentacionit të klientëve;

 • Përgatit ofertat për klient dhe I sistemon në folderat adekuate;
 • Përgatit kontratën me klient dhe I sistemon në folderat adekuate;
 • Arranzhon kohën ( kalendarin ) e dhënjës së shërbimit dhe kohës se pagesave; pregadit listen e klienteve mujore sipas kontratave dhe thirrjeve, krijon skica per klient.
 • Përgatit vërtetimet dhe dokumentet e tjera të dhënjës së shërbimit dhe ruan ato ne folderat adekuat;
 • Shtyp faturat dhe vërtetimet si dhe I sistemon në folderat adekuate;

 

 • Ofëron mbështetje të përgjithshme administrative për menaxhmentin;
  • Përgatitjen e dokumenteve sipas kërkesave të menaxhmentit;
  • Angazhohet në projekte ( tendere ) dhe aktivitete të tjera;
 • Ofron mbështetje të përgjithshme administrative për ekipet e shitjes dhe departamentet e tjera;
 • (shih me lartë) dhe;
  • Prezanton komapaninë tek klientët potencial; rrjete sociale etj
 • Në koordinim me ekipin e shitjes mban, përditëson databazën e klientëve;
 • Mirëmban, sistemon dhe përditëson dokumentacionin dhe dosjet e kompanisë dhe të të punësuarëve;
  • Dokumentet e stafit, lidhur me përgatitjet profesionale; trajnimet etj
  • Përgatit dhe sistemon kërkesat për pushimet;
  • Mbanë evidencë të vijueshmërisë së punës dhe pushimeve;
  • Mbane evidence te stoqeve dhe kerkesat e stafit per furnizime,

 

 • Merr pjesë në proceset që ndërlidhen me ngritjen e kualitetit të shërbimeve;
 • Kujdeset që të rrespektoj dhe të implementoj politikat e brendshme të kompanisë;

 

 • Punë të tjera administrative që lidhen me operacionet e kompanisë
 • Pranon dhe dorezon pagesat kesh,
 • Ben furnizim per materiale per zyre dhe teren,
 • Organizimin e trajnimeve
 • Thirrje apo dergim emailash tek klientet per cilesine e sherbimeve tona, kerkesa ndaj borxheve.
 • Futja e te dhenave dhe sistemimi i tyre ne softweret tane ne koordinim me stafin teknik,
 • Kontrollimi i gjendjes se paisjeve, makinave dhe automjeteve te Kompanise,
 • Te formoj databaze te klienteve ( Numra telefoni , emaila ) etj
 • Te pregadis raport mujor mbi ecurine e puneve te Kompanise,
 • Te mer pjese ne takime me kontabilistin.

Kushtet e kërkuara:

 • Diplomë universiteti apo kualifikim ekuivalent profesional;
 • Përvojë në punë administrative;
 • Njohuri të mira të punës me kompjuter, aplikacionet e MS Office (e domosdoshme);
 • Njohuri me aplikacionet: Photoshop, Corel Draw, Autocad – e preferuar.
 • Shkathtësi të mira ndërnjerëzore dhe komunikative (në të prezantuar dhe të shkruar);
 • Njohuri të gjuhës angleze;
 • Patent Shofer Kategoria (B)
 • Mosha 20 deri 35 vjeq
 • si dhe te jete banore e Prishtines.

 

Të interesuarit mund të aplikojnë përmes adresës elektronike (e-mail) duke dërguar CV-në, referencat në këtë adresë: [email protected]

Telefonatat nuk do te pranohen.

Konkursi është i hapur nga 22.09.2016 deri më 22.11.2016

Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen per interviste.